VILKÅR FOR BOOT CAMP

 1. Trening skjer på Medlemmets eget ansvar og risiko. Boot Camp er en time i gruppe med høy intensitet. Medlemmet må selv vurdere om den generelle helsetilstand og treningsbakgrunn er tilstrekkelig til at treningen under Boot Camp kan gjennomføres uten risiko for skade/sykdom. Medlemmet plikter i tillegg ved kjøp av Boot Camp å gi personlig trener all relevant informasjon om helsetilstand, tidligere sykdom/skader med mer. Det forutsettes at Medlemmet under treningen straks gir beskjed dersom det er øvelser som gir smerter eller lignende. Dersom Medlemmet velger å trene videre etter timen, skjer dette på Medlemmets egen risiko og SATS/personlig trener kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader som Medlemmet skulle pådra seg i den forbindelse. 

 2. Avtalen gjelder i perioden for den bestemte Boot Camp. 

 3. Medlemmet har rett til å benytte seg av angreretten ved å gi skriftlig melding til SATS innen 14 dager fra dato for kjøp av Boot Camp, jf. angrerettloven § 11. Dersom angrerett benyttes innenfor fristen på 14 dager, etter at Boot Camp er startet, refunderes ikke klipp som er benyttet. 

 4. Klippene er gyldig i 12 måneder fra kjøpsdato. Ved avlyst Boot Camp har Medlemmet rett til å delta på en ny gruppe som har startdato inntil 12 måneder etter at kjøpet er inngått. 

 5. SATS refunderer ikke betalt Boot Camp utover angreretten, med unntak av tilfeller hvor Medlemmet avslutter sitt medlemskap grunnet særskilte omstendigheter jf. SATS' til enhver tid gjeldende generelle medlemsvilkår. Med særskilte omstendigheter menes hvor medlemmet kan dokumentere sykdom som gjør det umulig for denne å gjennomføre flere timer/benytte sitt medlemskap videre i overskuelig fremtid. Ved fremleggelse av dokumentasjon fra lege om at Medlemmet ikke kan trene, refunderes ubenyttede klipp. Et slikt refusjonskrav må gjøres gjeldende snarest, og senest 1 – én – måned etter utløpet av sykdommen.

 6. Boot Camp er 10 ganger 55 minutter med personlig trener i en gruppe med andre. 

 7. Boot Camp må gjennomføres på senteret der timene ble kjøpt, og kan dermed ikke overføres til et annet SATS-senter. 

 8. Boot Camp vil i de fleste tilfeller foregå i SATS sine lokaler eller i umiddelbar nærhet, f.eks. løpebaner eller parker, med mindre annet er avtalt. 

 9. Medlemmet må følge den faste, ukentlige tiden som senteret på forhånd har fastsatt for Boot Camp. Avtale om andre tider kan ikke gjøres for enkeltpersoner. 

 10. Tidspunktet på timene Medlemmet har betalt for er fastsatt på forhånd og skal gjennomføres i henhold til dette. Dersom Medlemmet er forhindret fra å delta på en eller flere av de forhåndsoppsatte timene får denne ikke timen(e) til gode, dette selv om Medlemmet melder fra i god tid eller blir forhindret fra å møte grunnet sykdom.

 11. Dersom Medlemmet kommer for sent til avtalt tid for oppsatt Boot Camp-time, får denne ikke forlenget den aktuelle treningen. Gruppen starter og avslutter til avtalt tid.

 12. Ved spesielle forhold som gjør at personlig trener blir borte (sykdom med mer), forbeholder SATS seg retten til å sette inn en ny personlig trener. Dersom SATS ikke får skaffet en ny personlig trener og avholdt timen som avtalt, får Medlemmet timen til gode. Time(r) til gode må gjennomføres til oppgitt tid som settes for gruppen samlet.

 13. Hvis en PT for en Boot Camp er mer enn 5 minutter forsinket til en avtale, har Medlemmet rett til å motta en ny Boot Camp-time gratis. Time(r) til gode må gjennomføres til oppgitt tid som settes for gruppen samlet.