For å søke om frys må Medlemmet fylle ut søknadsskjemaet, samt vedlegge gyldig dokumentasjon for den aktuelle perioden. Dersom Medlemmet i henhold til sine medlemsvilkår* har mulighet til å fryse medlemskapet uten dokumentasjon i en viss periode (for eksempel senior), kan Medlemmet laste opp et blankt dokument i søknadsskjemaet før frysesøknaden sendes inn.

Søknaden må sendes inn i forkant av ønsket periode for frys. Frys av medlemskap gjøres ikke med tilbakevirkende kraft, med unntak av ved alvorlig sykdom eller skade med sykehusinnleggelse, hvor Medlemmet har vært ute av stand til å ta kontakt med SATS på et tidligere tidspunkt. Dette må kunne dokumenteres med f.eks. bekreftelse fra lege/sykehus. Maks godskrivelse er seks (6) måneder tilbake i tid.

Søknadsskjema med vedlegg blir kryptert ved innsending, og innsendt dokumentasjon vil bli makulert etter at frysesøknaden er behandlet, i henhold til GDPR (personvernforordningen).

VILKÅR FOR FRYS AV MEDLEMSKAP*

  • DOKUMENTERT SYKDOM/SKADE

Medlemskapet kan fryses for en periode på minimum én (1) måned og maksimalt tolv (12) måneder i strekk. Gyldig dokumentasjon kan være et skriv fra lege, sykehus eller annet helsepersonell, som bekrefter at medlemskapet ikke kan brukes i den aktuelle perioden.

  • DOKUMENTERT SVANGERSKAP

Medlemskapet kan fryses for en periode på minimum én (1) måned og maksimalt tolv (12) måneder i strekk. Fryseperioden kan starte når Medlemmet sender dokumentasjon til SATS, og kan vare frem til tre (3) måneder etter termindato. Gyldig dokumentasjon kan være bilde av terminkort/helsekort, bekreftelse fra lege eller annet helsepersonell.

  • DOKUMENTERT UTSTASJONERING

Medlemskapet kan fryses for en periode på minimum én (1) måned og maksimalt tolv (12) måneder i strekk. Med utstasjonering menes jobb, studier eller militærtjeneste på steder hvor SATS ikke er lokalisert, eller soning i fengsel. Gyldig dokumentasjon kan være bekreftelse fra arbeidsgiver, studiested eller militæret, eventuelt soningsbekreftelse fra fengsel.

  • DOKUMENTERT FERIE UTENLANDS

Medlemskapet kan fryses for en periode på minimum to (2) måneder og maksimalt tolv (12) måneder i strekk. Gyldig dokumentasjon kan være reisedokumenter tur/retur, hotellbooking eller bekreftelse fra reisebyrå.

  • SENIOR (FYLTE 67 ÅR)

Medlemskapet kan fryses uten dokumentasjon for en periode på minimum én (1) måned og maksimalt tre (3) måneder per kalenderår. Ved behov for frys over tre måneder, må årsak dokumenteres på samme måte som våre andre frysevilkår.

  • OFFSHORE

Hvis Medlemmet har en offshore-rabattavtale er det ikke mulig å fryse medlemskapet, med unntak av ved sykdom/skade eller svangerskap. Se vilkår for frys ved sykdom/skade eller svangerskap.

VED FRYS AV MEDLEMSKAPET

Medlemmet vil motta skriftlig tilbakemelding på frysesøknaden innen 14 dager. Søknad regnes ikke som godkjent før skriftlig bekreftelse er mottatt fra SATS.

VEDRØRENDE BETALINGER

Ved godkjennelse av søknad vil Medlemmet få godskrevet betalingsfri periode tilsvarende perioden for frys, men betalingsfri periode og fryseperiode er av faktureringsårsaker ikke nødvendigvis sammenfallende. Mottatte fakturaer og trekk skal betales i sin helhet, med mindre den skriftlige tilbakemeldingen sier noe annet. Beløp som eventuelt er innbetalt for mye vil automatisk komme Medlemmet til gode etter endt fryseperiode.

PT-klipp på avbetaling vil fortsette som normalt i fryseperioden og vil således ikke bli stoppet.

VEDRØRENDE MEDLEMSKAPET

Medlemmet vil ikke ha tilgang til SATS sine treningssentre under fryseperioden.

Har Medlemmet bindingstid på sitt medlemskap, vil denne forlenges med like mange dager som det gis fritak for. 

Ved utløp av fryseperioden løper medlemskapet videre på de betingelser som følger av Medlemsavtalen.

Ved behov for forlengelse av fryseperioden, må ny søknad med vedlagt dokumentasjon leveres til SATS innen utgangen av inneværende periode for frys.

Ønsker Medlemmet å avslutte medlemskapet underveis i fryseperioden gjelder én (1) måned oppsigelsestid etter avsluttet fryseperiode. Oppsigelsen trer i kraft etter utløpet av påfølgende måned. Ved alvorlig sykdom eller skade kan medlemskapet avsluttes med umiddelbar virkning. Dette må kunne dokumenteres med bekreftelse fra lege, sykehus eller annet helsepersonell.

Ved innvilgelse av frys av medlemskap, vil SATS kunne kreve at Medlemmet betaler et rimelig administrasjonsgebyr i henhold til SATS´ til enhver tid gjeldende priser.

Vi viser ellers til våre Generelle vilkår for medlemskap i SATS, og våre oftest stilte spørsmål og svar.

*Vilkår for frys gjelder for medlemskap inngått eller endret etter 25.08.2014. For medlemskap inngått før denne dato, og ikke endret i etterkant, gjelder de særskilte frysevilkårene for det aktuelle medlemskapet. Ta kontakt med SATS Medlemsservice for ytterligere informasjon.