Generelle vilkår for medlemskap i SATS

Disse generelle vilkår («Vilkårene») for medlemskap i SATS gjelder fra og med 23.05.2018.

1. Generelt

1.1. Vilkårene utgjør en del av avtalen om medlemskap i SATS mellom den person («Medlemmet») som er navngitt i avtalen og SATS («SATS»). Avtalen med SATS består av Vilkårene og Medlemsavtalen (til sammen «Medlemsavtalen»). I tillegg til Medlemsavtalen vil enkelte særskilte vilkår gjelde for visse tjenester og visse tilbud. Slike særskilte vilkår er tilgjengelig på nærmeste SATS-senter og på SATS sin nettside.

1.2. SATS forbeholder seg retten til å endre Vilkårene iht. punkt 8.6.

2. Medlemskap i SATS

2.1. Medlemskap i SATS kan søkes av myndige personer som:
2.1.1. Ikke skylder penger til SATS for tidligere medlemskap, og
2.1.2. Har en allmenn god helsetilstand.

2.2. Personer som ikke er myndige kan inngå medlemsavtale med SATS, dersom foresatte inngår avtale på vegne av vedkommende.

2.3. Medlemskapet gjelder fra og med startdato angitt i Medlemsavtalen, og i det omfang og for den periode som Medlemmet har bundet seg til i Medlemsavtalen. Etter bindingsperiodens utløp, går medlemskapet over til et løpende avtaleforhold.

2.4. Medlemskapet er personlig og kan ikke overdras eller benyttes av andre enn Medlemmet.

2.5. Medlemskapet gir Medlemmet rett til å trene ved ett eller flere SATS -sentre slik det fremgår av Medlemsavtalen, og til å benytte seg av SATS til enhver tid gjeldende tilbud av treningsmuligheter og tjenester. Særskilte vilkår gjelder for visse tjenester og tilbud.

2.6. Omfanget av SATS sine ulike typer medlemskap og tilleggsprodukter, priser og produkttilbud fremkommer av SATS sine til enhver tid gjeldende beskrivelser og tilhørende prisliste på www.sats.no.

2.7. Medlemmer som ønsker å gjøre endringer på sitt medlemskap, må konvertere til gjeldende medlemskapsstruktur. Medlemmet kan når som helst oppgradere sitt medlemskap til å inkludere ytterligere tilgang til senter, treningstilbud og tilleggsprodukter i samsvar med SATS sine til enhver tid gjeldende tilbud for ulike medlemskap. Oppgraderinger er gyldige med umiddelbar virkning. Dersom medlemskapet oppgraderes, og månedlig medlemsavgift er betalt på forskudd, skal Medlemmet betale differansen mellom månedlig medlemsavgift for det tidligere og det nye nivået. Medlemmet kan også nedgradere medlemskapet ved å redusere tilgang til senter, treningstilbud og tilleggsprodukter. Nedgraderinger trer i kraft etter utløpet av påfølgende måned.

2.8. SATS kan ikke alltid garantere plass på Medlemmets valg av treningsaktiviteter, tjenester eller tilbud der deltakerantallet eller tilgangen er begrenset.

2.9. SATS kan tilpasse tilbudet og åpningstidene i samsvar med medlemmenes etterspørsel, samt holde stengt eller redusere tilbudet i forbindelse med helligdager, vedlikeholdsarbeid eller andre årsaker som gjør deler av eller hele senteret utilgjengelig.

2.10. Medlemmer som er registrert med en rabattert eller subsidiert bedriftsavtale har rett til rabattert pris så lenge Medlemmet er ansatt i bedriften. Medlemmet plikter å varsle SATS dersom retten til rabattert medlemskap opphører. For medlemmer med et subsidiert medlemskap er det Bedriftens ansvar å varsle SATS ved endring av Medlemmets rett til subsidiering av medlemskap. Bedriftens varslingsfrist følger den til enhver tid gjeldende samarbeidsavtale bedriften har med SATS.

Videre plikter SATS å varsle medlemmet skriftlig om at subsidiering av medlemskap opphører med minimum en – 1 – måneds varsel. Medlemskapet løper videre og endres til en privat avtale i henhold til gjeldende medlemskapspriser fram til Medlemmet selv endrer eller avslutter sitt medlemskap. Ved opphør av subsidiering vil Medlemmet selv bli fakturert for medlemsavgiften i sin helhet.

3. Betaling av medlemskapet

3.1. Medlemmet, eller annen person som i Medlemsavtalen har påtatt seg betalingsansvar for Medlemmet, skal betale månedlig medlemsavgift og eventuelle øvrige avgifter iht. SATS sin gjeldende prisliste.

3.2. Den månedlige medlemsavgiften forfaller løpende til avtalt tidspunkt, unntaksvis ved oppstart, hvor særskilte vilkår gjelder. Medlemmet er ansvarlig for å påse at medlemsavgiften betales til forfall.

3.3. Medlemmet er ansvarlig for å inngå nødvendig avtale med sin bankforbindelse for automatisk trekk av månedlig medlemsavgift til SATS, og sørge for at betaling av månedlig medlemsavgift utføres innen betalingsfristens utløp.

3.4. Dersom Medlemmet ikke betaler innen betalingsfristens utløp, sendes inkassovarsel med ny betalingsfrist. Ved forsinket betaling kan SATS kreve dekket omkostninger og renter etter inkassoloven og lov om renter ved forsinket betaling m.fl.

3.5. Dersom Medlemmet har misligholdt et betalingskrav og mottar inkassovarsel eller inkassokrav fra en ekstern inkassator, er det betalingsinformasjonen på fakturaen fra den eksterne inkassatoren som skal benyttes ved betaling.

3.6. Medlemmet har prisgaranti for sin månedlige medlemsavgift under bindingsperioden. Endring av månedlig medlemsavgift gjelder først etter utgangen av bindingsperioden, med mindre Medlemmet selv endrer medlemskapet, eller i tilfeller hvor grunnlaget for rabatt på månedlig medlemsavgift endres.

3.7. Medlemmet skal ikke betale månedlig medlemsavgift dersom:

3.7.1. Medlemskapet er fryst iht. punkt 7
3.7.2. SATS har sagt opp Medlemsavtalen iht. punkt 8.7
3.7.3. Treningssenteret Medlemmet vanligvis benytter, på grunn av omstendigheter som angis i punkt 8.6, ikke er tilgjengelig for trening og SATS ikke kan tilby Medlemmet tilgang til annet treningssenter eller annen kompensasjon.

4. Medlemmets ansvar

4.1. Medlemmet plikter å:
4.1.1. Gjøre seg kjent med og følge SATS sine til enhver tid gjeldende Sikkerhets- og Trivselsregler, som finnes på www.sats.no, samt på nærmeste SATS-senter.
4.1.2. Ikke bruke dopingpreparater som fremkommer av særskilt dopingliste for treningssentre. SATS vil i samarbeid med Antidoping Norge kunne gjennomføre dopingkontroll ved begrunnet mistanke. Bruk av dopingpreparater er kriminalisert, jf. legemiddelloven § 24a, og slik bruk kan bli politianmeldt.
4.1.3. Informere SATS om forhold som gir rett på eller endrer Medlemmets rett til rabatt på månedlig medlemsavgift eller annen medlemsfordel. SATS vil kunne kreve at medlemmet fremviser dokumentasjon på forhold som gir rett til rabatt på månedlig medlemsavgift eller annen medlemsfordel. Rabatten vil ikke bli gitt retroaktivt, men gjeldende fra dato dokumentasjon ble fremvist.
4.1.4. Informere SATS om endringer i opplysninger for betaling av månedlig medlemsavgift (som f.eks. navn, kontonummer og adresse).
4.1.5. Alltid registrere sitt medlemskort ved ankomst før Medlemmet benytter seg av et SATS-senter. SATS vil kunne kreve at medlemmet fremviser legitimasjon.

4.2. Medlemmet får tildelt et medlemskort i SATS. Dette skal fremvises for adgangskontroll og av sikkerhetshensyn. Medlemskortet er SATS sin eiendom og disponeres personlig av Medlemmet. Kortet kan ikke overdras eller lånes bort. Medlemmet er ansvarlig for å oppbevare kortet på en slik måte at det ikke blir misbrukt av andre. Tap av kort eller mistanke om misbruk skal snarest meldes til SATS.


4.2.1. Ved tap eller skade av medlemskort, vil SATS sperre medlemskortet og utlevere et nytt. For utlevering av nytt medlemskort, må Medlemmet betale SATS et gebyr iht. SATS gjeldende prisliste.
4.2.2. For Antidrukningsarmbånd på SATS Røa Bad gjelder egne vilkår for adgang, opphold og sikkerhet.

4.3. Medlemmet har tilgang til SATS sine digitale tjenester gjennom sin personlige profil. Medlemmet kan ikke gi andre tilgang til disse tjenestene ved å dele sitt brukernavn og passord knyttet til medlemskapet med andre personer.

5. Informasjon og beskjeder

5.1. SATS sender medlemsinformasjon til medlemmer til den private postadressen eller epost-adressen medlemmet har oppgitt til SATS. Medlemmet er ansvarlig for å informere SATS om endring av kontaktopplysninger (som endring av navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer og lignende).

5.2. Meldinger fra Medlemmet som gjelder endringer i Medlemsavtalen, bør gjøres skriftlig til SATS via brev, e-post eller ved oppmøte på et SATS-senter. Kontaktinformasjon til SATS er tilgjengelig på SATS sin nettside.

6. Personopplysning og markedsføring

6.1. Medlemmet samtykker til at SATS, og andre firmaer som inngår i samme konsern som SATS, registrerer, lagrer og bruker opplysninger om Medlemmet (navn, adresse, e-post, foto, betalingsopplysninger og lignende) og Medlemmets bruk av SATS tjenester, for å administrere og ivareta medlemskapet, herunder informere om tjenester fra SATS. Databehandlingsansvarlig for opplysningene er SATS v/CEO.
Medlemmet samtykker til at SATS lagrer treningshistorikk med det formål å kunne følge opp Medlemmets aktivitet og tilrettelegge treningsopplegg for vedkommende. Treningshistorikk vil her si informasjon om antall besøk på de ulike treningssentrene, hvilke treningsøkter Medlemmet har deltatt på, om Medlemmet har forhåndsbestilt plass på gruppetreningstime eller annen aktivitet, samt om Medlemmet har deltatt eller avbestilt plass på time.
Medlemmet kan videre samtykke til at SATS lagrer treningshistorikk for en lengre periode i forbindelse med visse tjenester og tilbud.

6.2. Medlemmet har rett til innsyn i sin treningshistorikk og kan kreve å få denne slettet. SATS skal bekrefte mottak av melding om sletting.

6.3. Utlevering av opplysninger til utenforstående kan ikke skje uten Medlemmets skriftlige samtykke, med mindre utleveringen er pålagt med hjemmel i lov, eller er ledd i betalingsinnkreving, forsikringskrav og regnskapsbehandling.

6.4. Ved inngåelse av Medlemsavtalen innhentes samtykke fra Medlemmet til at SATS kan benytte enhver kommunikasjonsform overfor Medlemmet, herunder elektronisk kommunikasjon (SMS, MMS, e-post m. fl.), for å informere om og/eller markedsføre sitt tilbud, iht. markedsføringslovens § 15. Medlemmet kan når som helst trekke sitt samtykke til å motta markedsføringshenvendelser ved å kontakte SATS. Markedsaktiviteter basert på samtykke kan Medlemmet selv administrere via «Mine sider». Medlemmet kan ikke reservere seg mot utsendelser som gjelder endringer av medlemsvilkår eller endring av medlemsavtalen.

6.5. Samtykket fra Medlemmet, angående punktene over, gjelder så lenge Medlemsavtalen løper og i en periode på seks (6) måneder etter opphør av Medlemsavtalen. Dette for å kunne gi Medlemmet de fordeler som følger av å ha vært medlem av SATS.

7. Frys av medlemskapet

7.1. Medlemmet kan søke om å fryse medlemskapet sitt i SATS. «Frys» betyr midlertidig stopp av medlemskap i en tidsbegrenset periode, minimum en (1) og maksimum tolv (12) måneder. Grunnlag for frys av medlemskap finnes i særskilte vilkår for frys av medlemskap, som er tilgjengelig på SATS sin nettside.

7.2. Medlemskapet kan fryses for en periode på minimum én (1) måned og maksimalt tolv (12) måneder i strekk, og kun ved følgende årsaker:

  • Dokumentert sykdom/skade
  • Dokumentert svangerskap (fra ønsket dato og inntil tre måneder etter termindato)
  • Dokumentert utstasjonering grunnet jobb, studier eller militærtjeneste på steder hvor SATS ikke er lokalisert
  • Dokumentasjon skal legges ved søknaden, og må være spesifisert med fra og til dato. Etter behandling av søknaden makuleres dokumentasjonen av hensyn til personvern. SATS kan likevel be Medlemmet om skriftlig samtykke til å oppbevare dokumentasjonen i frysperioden.

7.2.1. Særskilte frysvilkår:

  • For medlemmer som har fylt 67 år gjelder frys inntil 3 måneder per kalenderår, minimum 1 måned av gangen. Dokumentasjon er ikke nødvendig så lenge ønsket frysperiode ikke går over disse 3 månedene. Da gjelder vilkår som for andre medlemmer.
  • Ved ferie innvilges frys dersom dokumentasjon viser at medlemmet skal være utenlands minimum 2 måneder.


7.2.2. Gyldig dokumentasjon

  • Ved sykdom: bekreftelse fra lege eller annet helsepersonell
  • Ved svangerskap: helsekort, eller bekreftelse fra lege eller annet helsepersonell
  • Ved utstasjonering: bekreftelse fra arbeidsgiver, studiested eller militær
  • Ved ferie: bekreftelse fra reisebyrå, kopi av flybillett/båt/tog t/r

7.3. Medlemmet må sende en skriftlig søknad med vedlagt dokumentasjon til SATS, iht. gjeldende vilkår for frys av medlemskap. Søknad kan sendes via e-post, brev eller SATS sin hjemmeside. Søknaden må leveres i forkant av perioden for ønsket frys, og ved sykdom raskest mulig etter sykdomsutbrudd eller skade.

7.4. Medlemmet vil motta skriftlig tilbakemelding på sin fryssøknad innen 14 dager. Søknad regnes ikke som godkjent før skriftlig bekreftelse på fryst medlemskap er mottatt fra SATS og mottatte fakturaer og trekk betales i sin helhet inntil bekreftelse mottas.

7.5. Ved godkjennelse av søknad, vil Medlemmet få godskrevet betalingsfri periode tilsvarende perioden for frys. Bindingstiden forskyves med like mange måneder som det gis fritak for. Periode for frys og betalingsfri periode behøver ikke være like.

7.6. Frys av medlemskapet gjøres ikke med tilbakevirkende kraft, med unntak av ved alvorlig sykdom eller skade hvor medlemmet har vært ute av stand til å ta kontakt med SATS på et tidligere tidspunkt. Dette må kunne dokumenteres med f.eks. bekreftelse fra lege/sykehus. Maks grense er 6 måneder tilbake i tid.

7.7. Bindingsperioden forskyves med like mange måneder som det gis fritak for.

7.8. Godkjenner SATS frys av medlemskapet, vil SATS kunne kreve at Medlemmet betaler et administrasjonsgebyr iht. SATS sin gjeldende prisliste.

7.9. Så lenge medlemskapet er fryst, vil medlemskortet sperres for adgang til SATS treningssentre. SATS kan be Medlemmet om et skriftlig samtykke til å oppbevare dokumentasjonen for fryssøknaden i perioden medlemskapet er fryst.

7.10. Ved behov for forlengelse av frysperioden, må ny søknad med vedlagt dokumentasjon leveres til SATS innen utgangen av inneværende periode for frys.

7.11. Vilkårene for frys av medlemskap gjelder for alle medlemmer.

8. Oppsigelse og endring av medlemsavtalen

8.1. Medlemskapet kan sies opp når Medlemmet ønsker, men vil som et minimum løpe ut bindingsperioden. Etter bindingsperiodens utløp går medlemskapet over til et løpende avtaleforhold. Oppsigelsestiden er en (1) måned, regnet fra første månedsskifte etter den dato oppsigelsen er mottatt.
8.1.1 For tilleggstjenester og-tilganger gjelder oppsigelsestid på (1) måned, regnet fra første månedsskifte etter den dato oppsigelsen er mottatt.

8.2. Oppsigelsen må skje skriftlig via e-post, brev eller ved oppmøte direkte på et SATS-senter, da oppsigelsen bør kunne dokumenteres av begge parter. Uten oppmøte skal Medlemmet innen 14 dager få skriftlig bekreftelse via e-post eller brev om at oppsigelsen er registrert, samt når siste betaling og treningsdato vil være. Dersom overnevnte informasjon ikke mottas innen 14 dager fra levert oppsigelse, må Medlemmet selv ta kontakt med SATS.

8.3. Medlemmet har rett til å avslutte Medlemsavtalen (angrerett) ved å gi skriftlig melding til SATS innen 14 dager etter inngåelse av Medlemsavtalen, jf. angrerettlovens § 11. Dette gjelder kun dersom medlemskap er inngått utenfor et SATS-senter.

8.4. Medlemmer som, på grunn av uforutsette spesielle omstendigheter som kan dokumenteres, og som er utenfor Medlemmets kontroll, blir forhindret i å benytte medlemskapet, for eksempel ved lengre tids sykdom eller lignende omstendighet, kan ved skriftlig melding til SATS søke om å avslutte sitt medlemskap, uavhengig av bindingsperioden. Behandling av slik søknad skal skje innen rimelig tid og senest innen tre (3) uker fra tidspunktet SATS har mottatt denne. Det at Medlemmet over en lengre periode av ulike årsaker ikke har benyttet sitt medlemskap, skal ikke være å anse som grunn til oppsigelse etter dette punkt. 

8.5. Dersom SATS og Medlemmet i samråd anser at treningen innebærer en betydelig risiko for forverring av Medlemmets helse, kan Medlemsavtalen sies opp, og Medlemmet vil få tilbakebetalt eventuelle forhåndsbetalte deler av månedsavgiften. SATS kan forespørre Medlemmet om en skriftlig uttalelse fra helsepersonell, som bekrefter at det er forsvarlig at Medlemmet trener på SATS.

8.6.1. SATS har rett til å gjøre endringer i medlemsavgifter/øvrige avgifter og Vilkårene. Videre har SATS rett til å overføre Medlemsavtaler til et annet selskap innenfor samme konsern, og til å overføre eventuelle AvtaleGiro-avtaler som måtte være inngått i den forbindelse.

8.6.2. Ved endring av medlemsavgifter forbeholder SATS seg retten til årlig prisjustering av løpende avtaler i henhold til konsumprisindeksen uten forutgående varsling. Ved øvrige prisendringer vil SATS gi minst en (1) måneds varsel per e-post/SMS. Prisendringen vil tre i kraft en (1) måned etter at varselet ble sendt regnet fra første månedsskifte.

8.6.3. Endringer av Vilkårene som ikke knytter seg til prisendringer og overføring av Medlemsavtaler til et annet selskap innenfor samme konsern, forbeholder SATS seg retten til å foreta på generelt grunnlag. Ved slike endringer vil SATS gi minst en (1) måneds varsel per e-post/SMS. Endringen vil tre i kraft en (1) måned etter at varselet ble sendt regnet fra første månedsskifte.

8.6.4. Vedtar SATS betydelige endringer som negativt påvirker Medlemmet, har Medlemmet rett til å si opp sin Medlemsavtale. Dette kan skje selv om bindingsperioden for Medlemsavtalen ikke har utløpt.

8.6.5. Oppsigelsen i henhold til dette punkt bør skje skriftlig via e-post eller brev og skal være SATS i hende senest innen fjorten (14) dager før endringen(-e) iverksettes. Dette forutsatt at Medlemmet ble varslet om endringen(-e) senest en (1) måned før endringen(-e) iverksettes.

8.6.6. Medlemsavtalen avsluttes etter at SATS har mottatt oppsigelsen. Medlemmet skal motta en skriftlig bekreftelse fra SATS via e-post eller brev.

8.7. SATS belaster i slike tilfeller Medlemmet siste månedlig avgift i måneden før endring trer i kraft. Dersom oppsigelsen pga. overnevnte omstendigheter skjer innen bindingsperiodens utløp, vil SATS refundere eventuelle forskuddsbetalte deler av månedsavgiften, med fradrag av utgifter.

8.8. SATS har rett til å sperre Medlemskapet for en viss tid, eller si opp Medlemsavtalen med umiddelbar virkning, dersom Medlemmet vesentlig misligholder Medlemsavtalen. Som vesentlig mislighold ansees blant annet:
8.8.1. Manglende betaling av månedlig medlemsavgift og andre avgifter som på tross av inkassovarsel eller andre varsler ikke er betalt.
8.8.2. Brudd på SATS Sikkerhets- eller Trivselsregler, eller at medlemmet ikke har etterfulgt advarsel gitt av SATS.

9. Oppbevaring og ansvar ved skade/tyveri 

9.1. Ved oppbevaring av personlige eiendeler på senteret, må SATS-medlemmer benytte skap med egen lås.

9.2. Glemmer Medlemmet eiendeler under oppbevaring i skapene på et SATS-senter etter tidspunkt for ordinær stenging, har SATS rett til å bryte opp Medlemmets lås og oppbevare eiendelene. Medlemmet plikter å hente gjenglemte eiendeler innen 14 dager. 

9.3. SATS er ikke ansvarlig for personskade, tyveri eller på annen måte tap av Medlemmets personlige eiendeler som Medlemmet tar med seg til et SATS-senter, med unntak av de tilfellene der SATS kan holdes erstatningsansvarlig på grunnlag av egen uaktsomhet.

10. Fritaksgrunner, lovvalg og tvist

10.1. SATS er ikke ansvarlig for hindring i eller begrensning av treningsmuligheter, på grunn av forhold utenfor SATS sin kontroll og som SATS ikke kunne forutse eller overvinne følgene av (Force Majeure).

10.2. Medlemsavtalen er underlagt norsk lov.

10.3. Tvister mellom Medlemmet og SAT skal søkes løst i minnelighet. Dersom dette ikke fører frem, kan hver av partene bringe tvisten inn for de ordinære domstoler.


;