Frys av medlemskap

Medlemmet kan søke om å fryse sitt medlemskap under særskilte omstendigheter som gjør at Medlemmet ikke kan benytte sitt medlemskap i en gitt periode.

Før Medlemmet søker om frys er det viktig at frysvilkårene leses for at søknaden skal godkjennes. Dersom Medlemmet iht. sine medlemsvilkår har mulighet til å fryse sitt medlemskap uten dokumentasjon en viss periode (for eksempel senior), kan Medlemmet sende inn frysskjemaet lengre ned og laste opp et tomt dokument før du trykker «Send».

Søknaden må sendes inn i forkant av perioden for frys, og raskest mulig ved alvorlig sykdom etter sykdomsutbrudd eller skade. Søknad og dokumentasjon kan også leveres på nærmeste SATS-senter. Vår nettside er kryptert og dokumentasjon blir makulert etter at fryssøknaden er behandlet, i henhold til GDPR (personvernforordningen).


VILKÅR FOR FRYS AV MEDLEMSKAP*

  • DOKUMENTERT FERIE UTENLANDS

Medlemskapet kan fryses for en periode på minimum to (2) måneder og maksimalt tolv (12) måneder i strekk. Både tur og returbillett må sendes som dokumentasjon (enveisbillett holder ikke da den ikke bekrefter hvor lenge Medlemmet blir borte), eventuelt hotellbookinger eller andre reisedokumenter.

 

  • DOKUMENTERT SYKDOM

Medlemskapet kan fryses for en periode på minimum én (1) måned og maksimalt tolv (12) måneder i strekk. Dokumentasjon kan for eksempel være et skriv fra lege, sykemelding, eller bekreftelse fra annet helsepersonell.

Frys av medlemskapet gjøres ikke med tilbakevirkende kraft, med unntak av ved alvorlig sykdom eller skade hvor Medlemmet har vært ute av stand til å ta kontakt med SATS på et tidligere tidspunkt. Dette må kunne dokumenteres med f.eks. bekreftelse fra lege/sykehus. Maks godskrivelse er seks (6) måneder tilbake i tid.

 

  • DOKUMENTERT SVANGERSKAP (INNTIL TRE MÅNEDER ETTER TERMINDATO)

Medlemskapet kan fryses for en periode på minimum én (1) måned og maksimalt tolv (12) måneder i strekk. Frysperioden kan starte allerede når Medlemmet sender dokumentasjon, og kan vare frem til tre måneder etter termindato. Dokumentasjon kan for eksempel være et bilde av terminkort.

 

  • DOKUMENTERT UTSTASJONERING GRUNNET JOBB, STUDIER ELLER MILITÆRTJENESTE PÅ STEDER HVOR SATSELIXIA IKKE ER LOKALISERT, ELLER SONING I FENGSEL

Medlemskapet kan fryses for en periode på minimum én (1) måned og maksimalt tolv (12) måneder i strekk. Dokumentasjon kan være reisedokumenter tur/retur, bekreftelse fra arbeidsgiver, flyttemelding fra Posten eller Folkeregisteret, soningsbekreftelse fra fengsel eller lignende.

 

  • SENIOR (FYLTE 67 ÅR)

Medlemskapet kan fryses for en periode på minimum én (1) måned og maksimalt tre (3) måneder per kalenderår. Dersom perioden skal forlenges må dette dokumenteres på samme måte som våre andre frysvilkår.


BEKREFTELSE PÅ FRYS AV MEDLEMSKAP

Medlemmet vil motta skriftlig tilbakemelding på sin fryssøknad innen 14 dager. Dersom dette ikke mottas innen 14 dager fra den dato søknaden er sendt, må Medlemmet selv ta kontakt med SATS. Søknad regnes ikke som godkjent før skriftlig bekreftelse er mottatt fra SATS.

Ved godkjennelse av søknad, vil Medlemmet få godskrevet betalingsfri periode tilsvarende perioden for frys. Har Medlemmet bindingstid på sitt medlemskap, vil denne forskyves med like mange måneder som det gis fritak for. Periode for frys og betalingsfri periode behøver ikke være like. Ved behov for forlengelse av frysperioden, må ny søknad med vedlagt dokumentasjon leveres til SATSELIXIA innen utgangen av inneværende periode for frys.

Vi viser ellers til våre Generelle vilkår for medlemskap i SATS, og våre oftest stilte spørsmål og svar.

*Vilkår for frys gjelder for medlemskap inngått eller endret etter 25.08.2014, for medlemskap inngått før denne dato gjelder medlemmets kontrakt med tilhørende vilkår. Ta kontakt med SATS Kundeservice for ytterligere informasjon.

 

SØKNADSSKJEMA 


;